การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87

Pediatric Health Care: From COVID-19 Pandemic to Endemic

21-23 ตุลาคม 2565

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ตารางประชุม

Registration

หนังสือขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87